Vaněk Projekce

Rozsah prováděné práce

Vynětí ze ZPF

Zabývám se vynětím ze zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF). Vynětí ze zemědělského půdního fondu chystám pro stavebníky, zejména na rodinné domy, haly, dílny, obchody, fotovoltaické elektrárny (FVE). Připravuji podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu také na komunikace. Připravuji trvalé vynětí ze ZPF i dočasné vynětí ze ZPF. Součástí připraveného vynětí je vyhodnocení vlivu navrženého řešení na zemědělský půdní fond, bilance skrývky ornice, vyhodnocení důsledků vlivů na životní prostředí a u dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu i plán rekultivace. Požaduji pouze dodání základních podkladů (zejména číslo parcely, situace a informaci o stavbě, technická zpráva...) si další dokumenty dožádám na příslušných orgánech státní správy. Veškeré podklady je možno mi zasílat e-mailem nebo poštou.Připravím kompletní materiál včetně žádosti pro vynětí ze ZPF.Vyhotovené vynětí ze zemědělského půdního fondu zašlu poštou včetně faktury.
Vynětí nejčastěji řeším pro oblast střední Moravy.

Vliv na krajinný ráz

Dále se zabývám zpracováním odborného posouzení vyhodnocení stavby, činnosti nebo změny s ohledem na snížení nebo změnu krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění. Vyhodnocení zpracovávám pro stavebníky, zejména na haly, fotovoltaické elektrárny (FVE) a větší stavby. Při zadání požaduji dodání projektu stavby příp. podrobného popisu záměru. Připravím kompletní dokumentaci včetně žádosti o souhlas orgánu ochrany přírody.
Vyhodnocení nejčastěji řeším pro oblast střední Moravy.

Všeobecné posouzení vlivu na životní prostředí

Kromě uvedených činností provedu všeobecné posouzení záměru nebo stavby na životní prostředí v před projekční přípravě popř. i zpracovaného projektu stavby se zajištěním vyjádření příslušného odboru životního prostředí. Při zadání požaduji dodání projektu stavby příp. podrobného popisu záměru.
Posouzení nejčastěji řeším pro oblast střední Moravy.